Kyu Grading Dates

Last Kyu Grading – Thursday 15th July 2021

Next Kyu Grading – Monday 29 November 2021